มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-11.30 น. อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 28 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับสภาพจริงที่ได้พบเห็นในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน