กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

วันที่ 26พฤศจิกายน 2561วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดย พระมหาสมภพ สมฺภโว

ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สำรวจ ตรวจสอบสภาพเอกสารโบราณประเภท

คัมภีร์ใบลานและหนังสอสมุดไทยเบื้องต้น เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษา

และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ประมาณ ๕๐ มัด ๕๐๐ รายการ และหนังสือสมุดไทย

ประมาณ ๒๐ รายการ