คณะครูและนักเรียนบ้าน บ. ใบไม้ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนบ้าน บ. ใบไม้ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 22 กันยายน 2561 บ้าน บ. ใบไม้ (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ สติปัญญา
และความคิดสร้างสรรค์) นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชม
หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย
และเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหนังสือ และความรู้ของประชาชน