โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น. โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบแผนที่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 60 จำนวน 47 นาย

เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตามแนวทางการศึกษา

ของหลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น.

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบแผนที่

ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 60 จำนวน 47 นาย เข้าชมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ ตามแนวทางการศึกษาของหลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่