KONGJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

KONGJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร KONGJU NATIONAL UNIVERSITY, Republic of Korea ที่มาศึกษาดูงาน จำนวน 5 ท่าน