มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสารสนเทศ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของนักศึกษา