มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 ถึง 16.30 น. คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดินำอาจารย์

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนรายงานทางอาชีพ (THA1009) รวมจำนวน 61 คน

เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการการทำรายงานและการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง