มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 27 ท่าน

เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เห็นการปฏิบัติงานจริงในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่างๆ อีกด้วย