โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 61 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration"

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 61 เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration"

วันที่ 24 ก.ค.61 นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561เรื่อง "หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration" โดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “หอสมุดแห่งชาติสร้างแรงบันดาลใจ: National Library as Inspiration” โดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ) และการบรรยาย “ห้องสมุดออชาร์ด ชุมชน และสังคม: Library@Orchard: Community & Society” โดย Ms. Lynnette Kang (Senior Manager of Library@Orchard, Public Library Service, National Library Board of Singapore)

ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ความชัดเจนของสังคมดิจิทัลในอนาคต (Sharping the future of Digital Societies) โดย นางไอรดา เหลืองวิไล (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และการบรรยาย “การประยุกต์ใช้ Digital Transformation เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์” โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน