< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุพระราขกิจรายวันภาค ๘ >

จดหมายเหตุพระราขกิจรายวันภาค ๘

จดหมายเหตุพระราขกิจรายวันภาค ๘

เนื้อหาอย่างย่อ

นายวริน อมาตยกุล ได้มาแจ้งความจํานงว่า ในงานปลงศพ คุณหญิงวลี รักษาเทพ ผู้มารดาคราวนี้ มิตรสหายได้มีจิตศรัทธา ใคร่จะช่วยพิมพ์หนังสือสําหรับแจกเป็นที่ระลึกเรื่องหนึ่ง และได้มอบฉันทะให้นายวริน อมาตยกุล เลือกเรื่องที่จะพิมพ์ นายวรินได้พอใจ เลือกเอาจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน อันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ภาค ๘ นี้เป็นหนังสือสําหรับพิมพ์แจก กรมศิลปากรอนุญาตให้พิมพ์ตามปรารถนา และขออนุโมทนาในกุศลราศีทักษิณานุปทานนี้ จงอํานวยศุภคุณมนุญญผลแด่ดวงวิญญาณของคุณหญิงวลี รักษาเทพ ตามฐานนิยม เทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 26/03/2018