< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การขุดแต่งวัดพระเมรุ >

การขุดแต่งวัดพระเมรุ

การขุดแต่งวัดพระเมรุ

เนื้อหาอย่างย่อ

ในฤดูกาลเข้าพรรษา กรมศิลปากรเคยเปิดหอสมุดและ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้พระภิกษุสามเณรเข้าชมปีละ ๒ วัน คือแรม  ๔  ค่ำ เดือน ๘  วัน ๑ และแรม ๕  ค่ำอีกวันหนึ่งทุกปีมา และในโอกาสนี้กรมศิลปากร ได้เคยพิมพ์หนังสือถวายพระภิกษุ สามเณรด้วยปีละเรื่อง หนังสือที่แจกนี้โดยมากท่านอธิบดีเป็นผู้เรียบเรียง  แต่ในปีนี้  ได้อนุมัติให้กองโบราณคดี เป็นผู้หาเรื่องพิมพ์    เมื่อปลายศกก่อนและต้นศกนี้ กองโบราณคดี ได้มีส่วนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ  I’Ecole Francaise d’Extreme Orient, Hanoi ไปทำการขุดแต่งวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม กองโบราณคดีได้ถูกถามอยู่เนืองๆ ว่าเหตุไร ฝรั่งจึงรู้ว่า เมืองเรามีของโบราณอยู่ที่ตรงนั้น ตรงนี้ ข้าพเจ้าได้ชี้แจงไปทุกคราวที่มีผู้ถามมาว่า วัดพระเมรุนั้นฝรั่งไม่ได้มารู้จักก่อนเรา เรารู้จักมานานแล้วทั้งได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นโบราณสถาน แห่งชาติด้วย และการขุดที่วัดนี้ก็เพราะฝ่ายเราเป็นผู้เสนอ เพราะเรายังไม่มีทุนที่จะขุดเอง ฝ่ายเขามีทุนและต้องการจะทำการตรวจสอบโบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดี เราจึงได้เสนอวัดนี้ให้เขา เมื่อเขาได้มาเห็นสถานที่เป็นที่พอใจพร้อมทั้งได้รับอนุมัติจากฝ่ายเรา จึงได้ทำการขุดกันขึ้น เช่นนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราได้พิมพ์เรื่องราวการขุดแต่งวัดพระเมรุให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนทราบเสียสักที่เห็นจะเป็นการดี  ด้วยเหตุนี้หนังสือถวายพระเข้าพรรษาปีนี้ กองโบราณคดี จึงเลือกเอารายงานการขุดแต่งวัดพระเมรุ ซึ่งได้เรียบเรียงเสนอท่านอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อต้นปีนี้ พิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณร แต่ขอให้ท่านทั้งหลาย ทราบว่าเป็นรายงานอย่างย่อที่สุดพอให้รู้เรื่องราวเท่านั้น  เพราะรายงานการขุดแต่งของโบราณที่ถูกต้องนั้น ไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องโดยธรรมดา จะต้องมีรายการว่าวันไหนขุดที่ตรงไหน ได้พบอะไรบ้าง เป็นของฝีมือช่างสมัยไหน ฯลฯ ทั้งจะต้องมีรูปภาพ ประกอบด้วย การพิมพ์หนังสือเช่นนี้ต้องลงทุนมากจึงจะทำได้ กรมศิลปากรยังไม่มีทุนพอที่จะพิมพ์หนังสือเช่นนั้นถวายพระเป็นจำนวนตั้งหมื่นได้ จึงต้องใช้รายงานย่อฉะบับนี้ ซึ่งพอให้รู้เรื่องราวของการขุดแต่งโดยย่อเท่านั้น หวังใจว่ารายงานฉะบับนี้ จะเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับพอสมควร.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 26/03/2018