< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / English pronunciation drills for Thai students (Elementary) >

English pronunciation drills for Thai students (Elementary)

English pronunciation drills for Thai students (Elementary)

เนื้อหาอย่างย่อ

หลังจากที่เริ่มทำหนังสือแบบเรียนดังกล่าว คณะผู้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความเห็นพ้องกันว่า ควรจะได้จัดทำหนังสือคู่มือฝึกการออกเสียง เพื่อช่วยความรู้ในด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นด้วยในขณะเดียวกัน เป็นการช่วยวางรากฐานให้แก่นักเรียนที่จะศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือคู่มือฝึกการออกเสียงนี้  Mr.Russell N. Campbell เป็นผู้จัดทำ    และได้เสนอคณะผู้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ฯ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อความเหมาะสมที่จะใช้ในชั้นเรียนต่อไป คณะผู้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือเล่มนี้   จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย    จึงได้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ค.พ.ศ. ขออนุมัติทดลองใช้ในโรงเรียนประเคราะห์ของโครงการ ค.พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ค.พ.ศ. ได้อนุมัติให้ดำเนินงานได้ และให้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว โดยใช้เงินกองทุนสมทบ คณะผู้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ฯ ซึ่งประกอบด้วยศึกษานิเทศก์กรมวิสามัญศึกษา และคณะผู้เชี่ยวชาญแห่งโครงการภาษาอังกฤษแห่งอาเชียอาคเนย์ จึงใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ค.พ.ศ. ไว้ ณ ที่นี้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 07/03/2018