< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายไทย สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4 >

จดหมายไทย สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4

จดหมายไทย สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบเรียนจดหมายไทยสําหรับชั้นมัธยม ปีที่ ๔ ข้าพเจ้าได้จัดทําขึ้น ตามหลักสูตรและประมวลการสอนใหม่ของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๔๙๐ ตัวอย่างและแบบฝึกหัดตรงตามนั้น ข้าพเจ้าพยายามค้นหาและทําตัวอย่างให้เข้าลักษณะประเภทของจดหมายอย่างครบถ้วน เช่นจดหมายระหว่างเพื่อน จดหมายทํานอง จดหมายเหตุพรรณาความเป็นไป จดหมายโต้ตอบเกี่ยวกับกิจการค้า จดหมายราชการ ฯลฯ ฉะนั้นบางฉะนับจําเป็นจะต้องนําจดหมายจริง ๆ มาเป็นตัวอย่างเช่น พระราชหัตถ์เลขาของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเห็นว่าเป็นจดหมายพรรณาที่ดียิ่งนัก จดหมายราชการ ข้าพเจ้าได้นำมาจากที่ต่าง ๆ ซึ่งทางราชการได้เปิดเผยแล้ว และคัดเลือกชะนิดจดหมายที่มีไปมาในตําแหน่งต่าง ๆ กัน เพื่อทราบถึงอํานาจการติดต่อ อนึ่ง ข้อบกพร่องย่อมต้องมีเป็นของธรรมดา ข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อท่านผู้รู้ถ้าพบ ณ ที่ใดโปรดกรุณาแจ้ง ข้าพเจ้าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยความขอบคุณ อีกประการหนึ่งนาม และนามสกุลข้าพเจ้ามิได้มีความประสงค์ในทางเสื่อมเสีย แต่ผอิญไปพร้องกับท่านผู้ใดเข้า ข้าพเจ้าต้องขอความกรุณาให้ท่านประทานอภัยให้ด้วย.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018