A Practical English course book 3

A Practical English course book 3

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือ A Practical English Course เล่ม ๓ นี้ มีเรื่องอ่าน น้อย เพราะเห็นว่าเป็นชั้นตัวประโยค ควรจะให้นักเรียนมีเวลาเตรียมสอบไล่สิ้นปีอย่างสะดวก จึงได้รวบรวมเรื่องอ่านบางเรื่องไว้ท้ายเล่ม

หนังสือเล่ม ๓ นี้ คงใช้วิธีเดียวกับ ๒ เล่มแรก คือ ถือ
กริยาเป็นเรื่องสําคัญกว่าหมด. ขอให้ครูกวดขันนักเรียนให้ใช้กริยา ให้ถูกต้อง
, ในด้านไวยากรณ์หนังสือเล่ม ๓ นี้ ก็ได้ให้หลักไวยากรณ์ทั่วไปไว้.
ถ้านักเรียนรู้ดีแล้ว ก็จะมีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษดี พอสมควร. ส่วนบทสนทนาต่างๆ
ในเล่ม ก็ช่วยนักเรียนให้มี โอกาสฝึกหัดในการสนทนาภาษาอังกฤษ อย่างที่จะสามารถใช้
ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์ได้

นอกจากนี้ หนังสือ A Practical English
Course ชุดนี้ยัง เตรียมนักเรียนสําหรับเรียนต่อไปในมัธยมวิสามัญศึกษา
ถ้านักเรียนได้เรียนและได้ทําแบบฝึกหัดตามที่ได้กําหนดให้นั้น นักเรียน
ก็จะเรียนต่อไปได้โดยสะดวก

นักเรียนที่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้แล้ว ควรจะใช้เล่ม 4, 5 และ 6 สําหรับชั้น มศ. 1,
2, 3 ต่อไป นักเรียนจะได้เรียนภาษา อังกฤษต่อเนื่องไปเป็นลําดับ

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 02/03/2018