< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การใช้ถ้อยคำในภาษาอังกฤษ How to use the words >

การใช้ถ้อยคำในภาษาอังกฤษ How to use the words

การใช้ถ้อยคำในภาษาอังกฤษ How to use the words

เนื้อหาอย่างย่อ

การพิมพ์ครั้งแรกของหนังสือเล่มนี้ ปรากฏว่าได้ รับความร่วมมือจากผู้ใคร่รู้ใคร่เรียนพอสมควร ผู้รวบ รวมและเรียบเรียง จึงได้ถือโอกาส ตรวจ-สอบ-ทาน ตลอดจน การแก้ไขข้อผิดพลาด อันมีมาให้ สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 สําหรับชื่อนั้นยังคงใช้ไปตามเดิมว่า “ การใช้ถ้อยคําในภาษาอังกฤษ” (How to use the words ) ส่วนความมุ่งหมายก็คงมีตามเดิม คือต้องการ จะช่วยเหลือผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะศึกษา ในสถาบันการศึกษา หรือศึกษาด้วยลําพังตนเอง ตลอด จนศึกษาจากสิ่งแวดล้อม ให้มีกําลังใจปรับปรุงพื้นฐาน ในการเรียนภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของแต่ละ คน ๆได้ตามสมควร แม้การศึกษาภาษาอังกฤษในยุคใหม่ นี้ได้พัฒนาการไปในรูปของ Comprehension, Expression และการตีความของเรื่องราวต่าง ๆ (Interpretative Reading) ตลอดจนการจับประเด็น (to skim for the Central idea) ก็ตาม ผู้รวบรวมและเรียบเรียงยังมีความ คิดเห็นว่า นอกจากผู้ศึกษาจะเข้าใจภาษาโดยอัตโนมัติ ตามวิธีการดังกล่าวแล้ว สําหรับคนไทยเราก็ควรที่จะได้ ทราบหลักเกณฑ์การใช้ถ้อยคําต่าง ๆ เอาไว้เป็นหลักบ้าง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแปล ความหมายจาก ภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ให้เป็นการถูกต้อง ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ จึงมีเนื้อหา ตามลักษณะของการแปลความมุ่งหมายอยู่ด้วย เพื่อแสดง ออกซึ่งความเข้าใจ และเป็นการฝึก “อัจฉริยะลักษณะ ของภาษา (Genius of Language) ไปด้วยในตัว อย่างไร ก็ตาม การสอบเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการในทุก กระทรวงทบวงกรมตลอดจนการสอบเพื่อประกอบอาชีพใน องค์การ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ยังมีความต้องการคัดเลือก บุคคลตามคุณสมบัติ (Merit System) เกี่ยวกับภาษาอยู่ มาก ดังนั้นจึงได้วางหลักเกณฑ์ให้ผู้เข้าสอบทําการแปล ข้อความหรือเนื้อเรื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้ประมวลแนวทางไว้พอสมควรแล้ว ความรู้ดังกล่าวนี้ ต้องมีพื้นฐานตอนต้นรองรับอยู่ด้วย แต่ก็ได้จัดสรรไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ขอให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ ใคร่รู้ใครเรียน ได้เลือกใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองทั้งในขณะนี้และอนาคต

ผู้รวบรวมและเรียบเรียงได้พยายามจัดลำดับจากง่ายไปสู่ยากและความสลับซับซ้อนไว้ในบั้นปลาย เพื่อช่วยเหลือและสร้างกําลังใจให้ผู้ใช้หนังสือนี้โดยไม่ท้อถอยแต่บางทีก็เหลือความสามารถที่จะทําได้ดังเจตนา หากเป็น เช่นนี้แล้วก็ขอให้ผู้ใช้เลือกเฟ้นและจัดลําดับเสียใหม่ตาม ความสามารถของตน แม้จะมีการตรวจ – ทานเป็นครั้งที่ สองแล้วก็ตาม ความผิดพลาดก็คงจะมีอยู่อย่างแน่นอน จึงขอให้กรณีดังกล่าวนี้เป็นครูสอนความถูกต้องและเจน จัดแก่ผู้อ่านและผู้ศึกษาในโอกาสต่อไปด้วย

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 02/03/2018