ตำนานพระสายน์ วัดสระปทุม

เนื้อหาอย่างย่อ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป โปรดให้พิมพ์เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469 ต้นฉบับเดิมเป็นภาษามคธ อักษรขอมจารในใบลานสั้น 3 ลาน พระราชนิพนธ์เมื่อทรงสร้างวัดปทุมวนารามแล้วเชิญพระสายน์ไปประดิษฐานเมื่อพ.ศ. 2401


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีที่พิมพ์: 2469
วันที่รับเข้า: 07/12/2021