< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือการสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย >

คู่มือการสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย

คู่มือการสำรวจ จัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย

เนื้อหาอย่างย่อ

บทที่ ๑ การสำรวจเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ๑
ประวัติการสำรวจเอกสารโบราณในประเทศไทย ๑
ความสำคัญของการสำรวจเอกสารโบราณ ๓
การปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ๖
วิธีดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณ ๖
การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ๘
การปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ๑๑
อุปสรรคและปัญหาในการสำรวจภาคสนาม ๑๗
รายงานผลการสำรวจ/บัญชีเอกสารโบราณ ๒๐
ประโยชน์ของการสำรวจเอกสารโบราณ ๒๐

บทที่ ๒ การรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ๒๓
คัมภีร์ใบลาน ๒๓
ความหมายของคัมภีร์ใบลาน ๒๓
ความเป็นมาของการบันทึกเรื่องราวในคัมภีร์ใบลาน ๒๓
การสร้างคัมภีร์ใบลาน ๒๕
ประเภทและลักษณะคัมภีร์ใบลาน ๒๙
การทำทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ๓๗
การจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน ๔๔
บัตรรายการ, บัตรบรรณานุกรม, บัญชีบริการ, บรรณานุกรมและ เชิงอรรถคัมภีร์ใบลาน ๔๕
บัญชีสังเขป หรือบัญชีเดินทุ่ง ๕๑
อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการลงทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ๕๓
หนังสือสมุดไทย ๖๐
ความหมายของหนังสือสมุดไทย ๖๐
ความเป็นมาของหนังสือสมุดไทย ๖๐
ขั้นตอนการทำสมุดไทย ๖๑
ประเภทและลักษณะของหนังสือสมุดไทย ๖๖
การทำทะเบียน การจัดเก็บ และการรวบรวมหลักฐานหนังสือสมุดไทย ๗๔
การทำบัตรบรรณานุกรม และการเขียนเชิงอรรถหนังสือสมุดไทย ๘๔

บทที่่ ๓ คุณค่าของเอกสารโบราณ ๘๗
ความสำคัญของคัมภีร์ใบลาน ๘๘
ความสำคัญของหนังสือสมุดไทย ๙๕
คุณค่าและประโยชน์ของคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย ๑๐๐
ข้อปฏิบัติในการใช้เอกสารโบราณ ๑๐๓
ระเบียบการใช้บริการเอกสารโบราณของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ๑๐๕


หมวด: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ
ISBN: 978-616-283-498-1
ครั้งที่พิมพ์: 2
ปีที่พิมพ์: 2563
วันที่รับเข้า: 17/09/2020