< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุระยะทาง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการหัวเมืองใน ร.ศ. ๑๑๗, ๑๑๙ >

จดหมายเหตุระยะทาง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการหัวเมืองใน ร.ศ. ๑๑๗, ๑๑๙

จดหมายเหตุระยะทาง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการหัวเมืองใน ร.ศ. ๑๑๗, ๑๑๙

เนื้อหาอย่างย่อ

จดหมายเหตุระยะทาง

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

เสด็จตรวจราชการหัวเมืองใน ร.ศ. ๑๑๗, ๑๑๙

เลขหมู่หนังสือ  ๙๑๕.๙๓

พิมพ์ครั้งแรก

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชนุภาพ

โปรดให้จัดพิมพ์ขึ้นใช้ในราชการกระทรวงมหาดไทย

พิมพ์ครั้งที่สอง ๓,๐๐๐ เล่ม  พ.ศ. ๒๕๑๕

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญอายุครบ ๖๐ ปี ของ

พระเทพสุเมธี

ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๕


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ครั้งที่พิมพ์: 2
ปีที่พิมพ์: 2515
วันที่รับเข้า: 11/04/2020