< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / อธิบายว่าด้วยพระหอสมุดวชิรญาณ แล พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร >

อธิบายว่าด้วยพระหอสมุดวชิรญาณ แล พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร

อธิบายว่าด้วยพระหอสมุดวชิรญาณ แล พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร

เนื้อหาอย่างย่อ

แต่ก่อนมาเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา   ได้เคยเปิดหอพระสมุดสำหรับพระนคร  ซึ่งยังตั้งอยู่แห่งเดียวที่ตึกหน้าวัดมหาธาตุ   สำหรับพระภิกษุสามเณร   ได้มาชมเป็นการพิเศษปีละ 2 วัน    มีพระภิกษุสามเณรเคยมาปีละหลายๆ  พัน  ถึงปีนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า   ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน สำหรับพระนคร  ขึ้นและ  ย้ายหอพระสมุดวชิรญาณมาตั้งในบริเวณ   พระราชวังบวร  เดิมด้วยกันกับพิพิธภัณฑสถาน   สำหรับพระนคร  จึงได้เปลี่ยนที่มาเป็นพิพิธภัณฑสถาน  สำหรับพระนคร   กับทั้งหอพระสมุดวชิรญาณ   ซึ่งย้ายมาอยู่ที่ใหม่ให้พระภิกษุสามเณรได้มาชมตามวันกำหนดได้   ส่วนหนังสือซึ่งหอพระสมุดเคยพิมพ์เป็นของชำร่วย   แก่พระภิกษุสามเณรมาปีละเล่มนั้น   ในปีนี้ให้พิมพ์หนังสืออธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณ  แลพิพิธภัณฑสถานที่จัดใหม่เป็นของชำร่วย   หวังใจว่าท่านผู้ที่ได้รับไปยินดี  อนุโมทนาในกระแสพระราชดำริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อีกประการหนึ่ง  ถ้ามีโอกาสที่จะช่วยอุปการคุณ  แก่หอพระสมุดและพิพิธภัณฑ์สถาน  ได้ประการใดดังเช่นในหนังสือซึ่งเป็นของเก่าของแปลกก็ดีหรือมีวัตถุอันใดเป็นของดีงามและเป็นของโบราณอันต้องอย่างควรเก็บรักษาไว้   ในพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร   ให้มหาชนชมจะมีแก่ใจส่งของนั้นนั้นมาช่วยอุปการะสืบไป


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018