< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 >

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 6

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 6

เนื้อหาอย่างย่อ

กรมศิลปากรได้จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมาแล้ว 5 ครั้ง เป็นประจำปีรวมทั้งครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่ 6      ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศิลปอันเป็นวัฒนธรรมของชาติ   ให้ศิลปินในประเทศเราได้แสดงผลงานศิลปกรรมของตน  อันจะทำให้เห็นถึงวิวัฒนาการในด้านศิลปะของเราในปัจจุบัน  คัดเลือกให้ได้มาซึ่งศิลปินชั้นเยี่ยม   กล่าวคือผู้ที่จะได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมเหรียญทองรวม 3 ครั้งหรือประกาศนียบัตรเกียรตินิยมเหรียญทอง 2 ครั้งและเหรียญเงิน 2 ครั้ง   ในแต่ละประเภทควรที่จะได้รับการยกย่อง  และในโอกาสนี้ ก็ส่งเสริมศิลปะ นิสัยแก่เด็กผู้ที่จะได้เป็นศิลปินที่ดีต่อไปในอนาคตด้วย     การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินี้ฯพณฯนายกรัฐมนตรีในฐานะนายกคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรได้โปรดอุปถัม เสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปกรมิได้รับงบประมาณสำหรับจัดการแสดงคณะ ได้โปรด ให้เสนองบประมาณนี้ขณะต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งประธานอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เงิน รายได้สลากกินแบ่งเป็นเงิน 50000 บาท บาทสำหรับเป็นค่าจัดการแสดงและรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 นี้ กรมศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดจนศิลปินไทยรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งจึงน้อมเคารพและกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งไว้   ณโอกาสนี้ด้วย.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018