< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 >

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

นับแต่กรมศิลปากรได้จัดให้มีการแสดงศิลปกรรมรวม 3 ครั้งแล้วปรากฏว่าประชาชนมีความสนใจอยู่เป็นที่ประจักษ์ว่าการแสดงทางพุทธิปัญญาดังกล่าวเป็นวิถีทางประเสริฐสุดอันจะนำให้ประชาชนได้ทราบ  ซึ้งชื่นชมในศิลปะสมัยใหม่ยิ่งขึ้นความจริงได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการที่กรมศิลปากรสนับสนุนศิลปะสมัยใหม่   ก็เพื่อจะปล่อยให้ศิลปะที่เคยทำสืบต่อกันมานั้นเสื่อมสูญไปในกรณีเช่นนี้ไข้จะขอเรียนให้ทราบว่าในการแสดงศิลปกรรมอันแท้จริงนั้นย่อมรับงานศิลปกรรมทุกแบบเข้าแสดงกรมศิลปากรก็มีจุดประสงค์เช่นเดียวกันไม่พึงจะเป็นผู้บันดาลหรือมีใจเอนเอียงจะให้ศิลปะประเภท 1 ประเภทใดนำศิลปะประเภทอื่น   ไปสู่ความเสื่อมสลาย ศิลปะบริสุทธิ์คือผลงานที่เกิดจากสภาพของจิตใจอันมีลักษณะต้องกันกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมของศิลปินกล่าวอีกนัยหนึ่งศิลปะก็คือการแสดงให้ประจักษ์ซึ่งอารมณ์ความนึกคิดของคนในแต่ละสมัยของวัฒนธรรม  หรืออารยธรรมนั้นนั้นโดยเฉพาะเนื่องด้วยอารยธรรมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแบบแสดงจุดประสงค์และลักษณะ   ที่เด่นเป็นพิเศษของศิลปะก็ย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นเงาตามตัวไปด้วย   อนึ่งให้จะให้ระลึกว่าเมื่อศิลปินทำงานศิลปกรรมอันบริสุทธิ์ศิลปินย่อมแสดงความรู้สึก นึกคิดของตนเองออกมาให้ปรากฏฉะนั้นในสมัยปัจจุบันศิลปินที่แท้จริงย่อมไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้อง ลอกแบบแสดงอื่นใดที่จริงในขณะนี้ไม่มีแบบแสดง  (s t y l e s) อย่างที่เข้าใจกันมาแต่ก่อนอีกแล้ว แต่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวศิลปินแต่ละคนฉะนั้นแม้ว่าเราจะถนอมศิลปินที่มีลักษณะตรงกับรสนิยมของเรามากกว่าศิลปประเภทอื่นก็ตาม    เราก็ไม่ควรจะวิจารณ์อย่างรุนแรงเมื่อเห็นงานศิลปกรรมที่มองดูครั้งแรกดูแปลกตาและไม่มีเหตุผลแต่ถ้าได้พิจารณาดูอย่างลึกซึ้ง และด้วยความเข้าใจจะเห็นอกเห็นใจศิลปินแล้วก็จะเกิดความเบิกบานขึ้นด้วยความงามของงานนั้นๆชนะเหตุฉะนั้น จึงใคร่จะขอให้ผู้เข้าชมทุกท่านพิจารณางานที่นำออกแสดงในแง่ที่ศิลปินต่างคนต่างมีลักษณะการแสดงออกที่เป็นของตนเอง    และได้โปรดให้ความเห็นอกเห็นใจศิลปินบางท่านที่หารแสดงอารมณ์อันเร่าร้อนออกมาตามแบบศิลปะสมัยใหม่ด้วย.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018