< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร >

ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประวัติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เนื้อหาอย่างย่อ

เมื่อกรมศิลปากร ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  พระอารามใดโดยปกติก็ได้มอบให้เจ้าหน้าที่พยายามเรียบเรียง  และจัดพิมพ์ประวัติของพระอารามนั้นตลอดทั้งเรื่องราว  เกี่ยวข้องกับท่านผู้สร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามนั้นๆ    แจกจ่ายเป็นบรรณาการแก่พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมกุศลการทานโดยทั่วกัน   และได้ทำติดต่อกันมาหลายปี  เช่น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2501 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  วัดกาญจนสิงหาศน์   จังหวัดธนบุรี   และได้จัดพิมพ์ ประวัติวัดกาญจนสิงหาสน์     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2502 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ   วัดดุสิดาราม  จังหวัดธนบุรี และได้จัดพิมพ์ประวัติวัดดุสิดาราม   วันที่ 21 ตุลาคม 2503 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอดณวัดพระยาทำจังหวัดธนบุรีปีนี้ไม่ได้จัดพิมพ์เช่นเคย   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2504 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอดซ้ำอีก   ณ  วัดกาญจนสิงหาศน์   จังหวัดธนบุรี  และได้จัดพิมพ์มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม  พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม  พระยาดำรงราชานุภาพ     (ไม่ได้พิมพ์ประวัติเพราะทอดซ้ำ)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2505 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอด   ณ  วัดอัปสรสวรรค์   จังหวัดธนบุรี    และได้จัดพิมพ์ประวัติวัดอัปสรสวรรค์พร้อมด้วยหมายรับสั่งให้ในรัชกาลที่ 3    วันที่ 22 ตุลาคม 2506 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอด   ณ  วัดชนะสงคราม   จังหวัดพระนคร   และได้จัดพิมพ์ประวัติวัดชนะสงคราม   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2507 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอด   ณ  วัดเทพธิดาราม   จังหวัดพระนคร    และได้จัดพิมพ์กลอนเพลงยาว เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์และ พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ        

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2508 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอด   ณ  วัดสุวรรณาราม   จังหวัดธนบุรี    และได้จัดพิมพ์ประวัติวัดสุวรรณาราม     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2509 ได้นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ วัดราชสิทธาราม  จังหวัดธนบุรี  และได้จัดพิมพ์ประวัติวัดราชสิทธาราม      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2510  ได้นำผ้าพระกฐินไปทอด   ณ  วัดสังข์กระจาย  จังหวัดธนบุรี   และได้จัดพิมพ์ประวัติวัดสังข์กระจาย     

วันที่ 18 ตุลาคม 2511 ได้นำผ้าพระกฐินไป ทอด    ณ  วัดชนะสงครามจังหวัดพระนครและได้จัดพิมพ์หนังสือคะกฐินวินิจฉัยกถา (เพราะทอดซ้ำ)       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2512   นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  วัดใหญ่สุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  พิมพ์ประวัติวัดใหญ่สุวรรณาราม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2513 นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  วัดเสาธงทอง   จังหวัดลพบุรี  พิมพ์ประวัติวัดเสาธงทองและงานของกรมศิลปากร    วันที่ 16 ตุลาคม 2514 นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  วัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรีพิมพ์ประวัติวัดเขาบางทรายและบทขับร้องเพลงไทยบางบท     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2515 นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  วัดพระธาตุดอยสุเทพ   จังหวัดเชียงใหม่  พิมพ์ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2516 นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิมพ์ประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร      วันที่ 19 ตุลาคม 2517 นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  วัดช้างค้ำวรวิหารจังหวัดน่านพิมพ์ประวัติ วัดช้างค้ำวรวิหาร     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2518 นำผ้าพระกฐินไปทอด  ณ  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร   พิมพ์ประวัติ  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ในปี พ.ศ. 2519 นี้กรมศิลปากรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด  ณวัด พระมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช    จึงมอบให้  นางสาวเพลินพิศ  กำราญ นักอักษรศาสตร์ 4 งานวัฒนธรรมและจารีตประเพณีเป็นผู้ค้นคว้าเรียบเรียงประวัติวัดนี้   นายธวัช  รัตนาธิชาติหัวหน้างานวัฒนธรรมและจารีตประเพณี   เป็นผู้ตรวจแก้ในการเรียบเรียงประวัติ วัด พระมหาธาตุวรวิหารนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปศึกษาสถานที่ระหว่าง  วันที่ 14 ถึง 21 กรกฎาคมได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากนางกัลยา  จุลนวล  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานนครราชสีมานครศรีธรรมราช  และนายสวัสดิ์  รัตนเสวีข้าราชการสาขาหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช  ในการศึกษาขณะสถานที่และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัดจึงขอขอบคุณในไว้   ณโอกาสนี้

วัดพระมหาธาตุวรวิหาร วรมหาวิหารเป็นปูชนียสถานสำคัญของภาคใต้โดยเฉพาะองค์พระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งบรรลุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น    เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นในวัดก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจึงเป็นโบราณสถานที่อำนวยประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง ในการศึกษาศิลปวัฒนธรรม    ซึ่งมีมาแต่โบราณจะได้ตระหนักในความสำคัญของโบราณสถาน   และช่วยกันทำนุบำรุงให้ยั่งยืนสืบไป   กรมศิลปากรขออนุโมทนากุศลในงานกฐินพระราชทานซึ่งพุทธศาสนิกชน   ผู้มีจิตเลื่อมใสได้ร่วมกันบำเพ็ญมาได้บริจาคจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในงานกฐินพระราชทานประจำปีของอำนาจแห่งบุญผลบุญครั้งนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านปราศจากโรคภัยและเจริญด้วยอายุ   วรรณ  สุข   พละ  ปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยกาลนาน  เทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018