รายชื่อหนังสือพระนิพนธ์

เนื้อหาอย่างย่อ

ในงานฉลองครบ 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพด้วยความรู้สึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งได้มีอยู่แก่หน่วยราชการส่วนนี้มาแต่ก่อนบรรดาข้าราชการในกรมศิลปากรได้พร้อมใจกันขอให้กองหอสมุดแห่งชาติจัดทำบัญชีรายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวมทั้งคำนำคำอธิบายวินิจฉัยและประวัติบุคคลและได้จัดหมวดหมู่ไว้เพื่อความสะดวกในการศึกษาและค้นเรื่อง แล้วจัดพิมพ์ขึ้นไว้ในรายชื่อหนังสือพระนิพนธ์เล่มนี้ขอท่านผู้อ่านได้โปรดสังเกตเรื่องที่ทรงนิพนธ์ไว้เป็นคำนำคำอธิบายและวินิจฉัยพร้อมด้วยอักษรตัวดำ (ฝรั่งเศส)  ที่มาของหนังสือเรื่องนั้นๆ พิมพ์ด้วยอักษรธรรมดา (ตัวเหลี่ยม)  และปีที่พิมพ์เรื่องนั้นๆได้พิมพ์เป็นตัวเลข ( เอนเล็ก)  ไว้ข้างท้ายเนื่องด้วยจัดทำในเวลาจำกัดจึงอาจบกพร่องเคลื่อนคลาดไปบ้างและถ้ามีผิดพลาดคลาดเคลื่อนหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วไป


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018