เรื่อง วัดชนะสงคราม

เรื่อง วัดชนะสงคราม

เนื้อหาอย่างย่อ

หลายปีมาแล้วเมื่อกรมศิลปากรกำหนดนำกฐินพระราชทานมาทอดณวัดใด ก็ถือโอกาสนำประวัติของวัดนั้นซึ่งมีผู้รู้เรียบเรียงไว้หรือควรเรียบเรียงและรวบรวมขึ้นใหม่มาจัดพิมพ์แจกจ่ายเป็นธรรมบรรณาการแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานกุศลกันและเพื่อเผยแพร่กิตติศักดิ์ของวัดและประกาศเกียรติคุณของท่านผู้สร้างท่านผู้ปฏิสังขรณ์ตลอดจนประวัติท่านเจ้าอาวาสและท่านผู้ร่วมก่อสร้างบำเพ็ญกุศลอื่นๆในวัดนั้นเป็นการเชิดชูคุณงามความดีให้เป็นที่ทราบกันโดยแพร่หลายตามที่เราจะพึงกระทำได้ในโอกาสนั้นในปีนี้คณะศิลปากรได้นำกฐินพระราชทานไปทอดณวัดชนะสงครามอำเภอพระนคร จึงมอบให้นายยิ้มปัณฑยางกูรเปรียญช่วยค้นหาประวัติของวัดแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าแม้ว่าชนะสงครามจะเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองและตั้งอยู่ในกำแพงพระนครก็บังเอิญไม่มีท่านใดเรียบเรียงประวัติหรือตำนานไว้อาศัยที่นายยิ้มปัณฑยางกูรเป็นพหูสูตในการค้นคว้าจึงสามารถรวบรวมเอกสารและสืบค้นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัด ชนะสงครามได้ค่อนข้างสมบูรณ์เท่ากับเป็นการรวมเอกสารเรื่องวัดชนะสงครามไว้ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเรียบเรียงตำนานหรือประวัติของวัดต่อไปแม้เอกสารเหล่านี้จะยังไม่เป็นการเรียบเรียงตำนานหรือประวัติแต่ก็นับว่าช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของวัดชนะสงครามตามความมุ่งหมายในการเผยแพร่กิตติศัพท์และประกาศเกียรติคุณดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ในเทศกาลนำกฐินพระราชทานมาทอดณวัดชนะสงครามปีนี้และขอขอบคุณในยิ้มปัณฑยางกูรเปรียญไว้ณที่นี้ด้วยขออนุโมทนาในกุศล การทาน ซึ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบำเพ็ญ ทั้งส่วนที่เป็นวัยยาวัจจะไมและบริจาควัตถุปัจจัยไทยธรรมรวมในกฐินทานจงอำนวยผลดลบันดาลให้ทุกคนเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละตลอดกาลและนานเทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018