< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จิตรกรรมฝาผนัง และภาพลายเส้นในประเทศไทย >

จิตรกรรมฝาผนัง และภาพลายเส้นในประเทศไทย

จิตรกรรมฝาผนัง และภาพลายเส้นในประเทศไทย

เนื้อหาอย่างย่อ

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา กรมศิลปากรได้เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้พระภิกษุสามเณรเข้าชม เป็นประจําทุกปีในวันแรม ๔ ค่ำ และแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ สําหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื่องในโอกาสนี้ กรมศิลปากรพิจารณาเห็นควรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง จิตรกรรม และ ภาพลายเส้นในประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศการเรื่องจิตรกรรมฝาผนังและภาพลายเส้นในประเทศไทยขึ้น พร้อมทั้งได้มอบให้นางชมพูนุท พงษ์ประยูร เรียบเรียงหนังสือ เรื่องจิตรกรรมฝาผนังและภาพลายเส้นในประเทศไทย เพื่อประสงค์จะให้ใช้ประกอบในการเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้ และใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ของผู้ที่สนใจ หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนแรกจะกล่าวถึง เรื่องจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ตอนที่สองจะกล่าวถึง เรื่องภาพลายเส้นในประเทศไทย ซึ่งทั้งภาพจิตรกรรม และภาพลายเส้นนั้น เราได้สํารวจพบว่ามีมาตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ โดยที่มนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้ตามถ้ำ ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในประเทศไทยและมีลักษณะที่น่าศึกษาและน่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ ถัดจากภาพจิตรกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก็มีภาพจิตรกรรม สมัย ทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ซึ่งภาพจิตรกรรมเหล่านี้ มีคุณค่าและประโยชน์หลายประการด้วยกัน เป็นต้นว่า มีประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับหลักวิชาและแบบอย่างฝีมือช่างที่มีมาแต่โบราณ ทั้งยังเป็นหลักฐานสําคัญยิ่งในการศึกษาและค้นคว้า ทางประวัติศาสตร์และ โบราณคดีอีกด้วย ทั้งนี้เพราะช่างเขียนในสมัยใดก็ตาม มักจะถ่ายทอดสภาพชีวิตและความเป็นจริงของสมัยนั้น ๆ ลงไปในภาพจิตรกรรมนั้นด้วย ดังนั้นภาพจิตรกรรมเหล่านี้ จึงเป็นเสมือนเอกสารที่จารึกเรื่องราวอันแสดงถึงความเป็นอยู่ จารีต ประเพณีและลัทธิศาสนา อันสืบเนื่องมาแต่โบราณไว้ด้วยเป็นอย่างดี


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018