ความรู้ใหม่ทางโบราณคดีจากเมืองอู่ทอง

เนื้อหาอย่างย่อ

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗  ข้าพเจ้า กับ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้เดินทางไปยุโรปแล้วแวะพักที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สองสามวัน มีโอกาสได้พบกับศาสตราจารย์ ช็อง บัวเชอลีเยร์ ที่บ้านของท่านศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ ในกรุงปารีส ข้าพเจ้า จึงเจรจาทาบทามขอให้ท่านมาช่วยกรมศิลปากรสำรวจขุดค้นโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย เพราะทราบดีว่าศาสตราจารย์ บัวเชอลีเยร์เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปและโบราณคดีทางด้านเอเชียอาคเนย์ อยู่ในมหาวิทยาลัยชอร์บอน ศาสตราจารย์บัวเชอลีเยร์ก็รับคําทาบทาม แต่ขอตัวว่าจะสามารถมาช่วยได้ปีละ ๔ เดือน ราวระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เมื่อข้าพเจ้ากลับมาถึงกรุงเทพฯ จึงดำเนินเรื่อง แล้วติดต่อเชิญไปเป็นทางราชการ โดยทางกรมศิลปากรจัดค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับและจัดพาหนะกับค่าใช้จ่ายภายในประเทศให้เป็นจำนวนเล็กน้อย ส่วนที่พัก และอาหารประจำวันนั้น  นาย เอ. บี. กริสโวลด์ ยินดีจัดให้ที่บ้านพักของท่าน ตำบลบางพลัด จังหวัดธนบุรี ศาสตราจารย์ บัวเชอลีเยร์ ก็พอใจ  และได้เดินทางมาช่วยแนะแนวและดำเนินการสำรวจทางโบราณคดี และช่วยทำงานใน พ.ศ. ๒๕๐๗ และ ๒๕๐๘ ปีละ ๔ เดือน ครั้นใน พ.ศ. ๒๕๐๙  ทางรัฐบาลฝรั่งเศส ได้ช่วยจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับ และจ่ายค่าแรงคนงานให้ วันละ ๒๐ คน ตลอดเวลา ๔ เดือนด้วย ทางกรมศิลปากรจ่ายให้เฉพาะค่าพาหนะกับค่าใช้จ่ายภายในประเทศประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น เสียดายที่เมื่อปีกลายนี้ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ศาสตราจารย์ บัวเชอลีเยร์เจ็บป่วยเสีย  จึงมิได้มาทำงานต่อ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ นี้ ได้แจ้งมาว่าหายเป็นปรกติแล้วและจะเดินทางมาทำงานต่อไป โดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสจะช่วยค่าใช้จ่ายเช่นใน พ.ศ. ๒๕๐๙  ภายหลังที่ได้มาสำรวจขุดค้นในปีแรกแล้ว ศาสตราจารย์ ช็อง บัวเชอลีเยร์ ก็ได้เขียนรายงานย่อไว้  ซึ่งกรมศิลปากรได้พิมพ์เผยแพร่แล้วในนิตยสารศิลปากรปีที่ ๔ เล่ม ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม และเล่ม ๓ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘  ทั้งยังได้บรรยายกับเขียนบทความเสนอความเห็นเป็นประโยชน์แก่วงการโบราณคดีของไทยหลายอย่าง เช่น เรื่อง “อู่ทอง และความสําคัญของเมืองอู่ทองในประวัติศาสตร์ไทย” กับ เรื่อง “ ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งอาณาจักรฟูนัน” ซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ “โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง และต่อมาก็ได้บรรยายเรื่อง “ความรู้ใหม่ทางโบราณคดีจากเมือง อู่ทอง” ซึ่งได้นำลงพิมพ์ไว้ในฉบับพิมพ์เล่มนี้ และทราบว่า บัดนี้ ศาสตราจารย์ บัวเชอลีเยร์ กําลังเขียนเรื่องศิลปทวารวดีและ ศรีวิชัย กับเขียนรายงานสำรวจขุดค้นโดยพิสดาร จึงหวังว่า จะอำนวยประโยชน์ไม่น้อยแก่วิชาการโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของไทย.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018