< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร >

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

เนื้อหาอย่างย่อ

ในเทศกาลเข้าพรรษากรมศิลปากรเคยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและหอสมุดแห่งชาติให้พระภิกษุและสามเณรเข้าชมในวันแรม 4 ค่ำและแรม 5 ค่ำเป็นประจำทุกปี ซึ่งใน ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคมในโอกาสนี้เคยจัดพิมพ์หนังสือสารคดีถวายเป็นธรรมบรรณาการด้วยและเนื่องจากกรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารถาวรเพิ่มเติมและจัดตั้งแสดงศิลปโบราณ วัตถุในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเสร็จเรียบร้อยตามหลักวิชาการใหม่ในปีนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2510 กรมศิลปากรจึงจัดทำหนังสือ เรื่องน่ารู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เล่มนี้ถวายเป็นเครื่องประดับสติปัญญาตามฐานานุรูปเช่นเคยปฏิบัติในประเพณีมาแต่ก่อนมักมีผู้เข้าใจกันว่าพิพิธภัณฑ์สถานเป็นที่เก็บของเก่าที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว แต่ในปัจจุบันจากผลการศึกษาค้นคว้าของบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายได้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพิพิธภัณฑ์สถานเป็นที่รวบรวมงานประดิษฐ กรรม และศิลปวัตถุที่สร้างขึ้นด้วยสมองและฝีมือของมนุษย์อัน พอกพูน ด้วยสติปัญญาทับถมซับซ้อนกันหลายยุคหลายสมัยนำมาจัดไว้ในที่แห่งเดียวกันส่องแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมระดับต่างๆในสังคมของมนุษย์นานาชาตินอกจากจะเป็นสถาน ที่ ควรดูควรชมเพื่อความเพลิดเพลินแล้วถ้าจัดให้ดีก็จะเป็นหลักฐานอำนวยประโยชน์ แก่การศึกษาวิจัยในศาสตร์และวิทยาสาขาต่างๆเป็นอย่างดียิ่งพิพิธภัณฑ์สถานจึงเป็นคลังมหาสมบัติส่วนรวมอันมีค่าอย่างมหาศาลถือเป็นงานส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ต้องให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างหนึ่งด้วย บรรดานักปราชญ์ในนานาอารยประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวนี้จึงได้ ร่วมกันจัดตั้งสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติขึ้น  ดังที่ข้าพเจ้าได้นำมากล่าวไว้โดยย่อ ในภาคประวัติในเล่มนี้แล้วและเพื่อที่ท่านผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร  จะได้ทราบเรื่องเบื้องต้นเป็นทุนไว้พอสมควรข้าพเจ้าจึงเรียบเรียงเป็นภาคนำชมและการพิมพ์รวมไว้ในเล่มเดียวกันนี้ด้วยแต่เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีหน้ากระดาษจำกัดบางตอนจึงจำเป็นต้องดำเนินเรื่องร่วมรัฐกล่าวไว้แค่พอรู้หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะโปรดอภัยและพยายามช่วยกัน สอบสวนศึกษาหาความรู้โดยกว้างขวางเพื่อส่งเสริมงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเราให้เจริญ ก้าวหน้าสืบไป ขออนุโมทนาในกุศลจริยาทานใหม่ ซึ่งบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิง  ฯพณฯ คณะรัฐมนตรีและคุณหญิงท่านเจ้าของผู้จัดการห้างร้านบริษัทโครงการและท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์น้ำอัดลมเครื่องดื่มยาสูบยารักษาโรคและกัปปิยภันฑ์อื่นๆ ส่งมาให้  กรมศิลปากรจัดสิ่งซึ่งเป็นสุขบริโภคถวาย เป็นการทาน และพระภิกษุสามเณรที่เข้าชมหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในเทศกาลเข้าพรรษาปีพ..2510 นี้ขอทุกท่านจงประสบแต่สิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรตลอดกาลนานเทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018