< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือวรรณคดีสัญจร สู่พระพุทธบาท >

คู่มือวรรณคดีสัญจร สู่พระพุทธบาท

คู่มือวรรณคดีสัญจร สู่พระพุทธบาท

เนื้อหาอย่างย่อ

ก่อนจัด “ วรรณคดีสัญจร” ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ขอแรงให้นายเทพ สุขรัตนี หัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ ๑ และ นายธานี พูนสวัสดิ์ ผู้ช่วย ไปสํารวจเส้นทางไปพระพุทธบาทแต่ครั้งโบราณ ตลอดจนบริเวณใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องและมีกล่าวถึงในวรรณคดีบางเรื่อง แล้วข้าพเจ้าได้เดินทางไป ตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมกับชักชวนนายจํารัส เกียรติก้อง หัวหน้าแผนกสํารวจ กองโบราณคดี และ นายบุญเลิศ อินทรนัฎ ช่างจัตวา ในกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ร่วมเดินทางไปด้วย และขอแรงให้ช่วยทําแผนที่แสดงเส้นทางเดินไปพระพุทธบาทกับแผนที่แสดงที่ตั้งโบราณสถาน และบริเวณใกล้เคียงไว้ เพื่อใช้ประกอบคําอธิบายซึ่งจะเขียนขึ้นเป็นแนวให้เจ้าหน้าที่ใช้บรรยาย แก่ท่านผู้ร่วมวรรณคดีสัญจร แต่เมื่อได้ลงมือเขียนขึ้นบางตอนแล้ว คิดเห็นว่าเพียงแต่อ่าน ๆ ฟัง ๆ กัน แล้วผ่านไป ก็จะเข้าทํานอง “พลางแม่ชมเรียมชี้  แม่ชี้เรียมชม” จะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันติดมา จึงได้ขวนขวายจัดพิมพ์คําอธิบายนี้ขึ้นเป็นเล่ม สําหรับแจกเป็นบรรณาการแก่ท่านผู้ร่วม“ วรรณคดีสัญจร” คราวนี้ด้วย ซึ่งคงจะช่วยให้ “วรรณคดีสัญจร” ครั้งนี้ เกิดประโยชน์ทั้งในด้านความรู้และความบันเทิงบ้าง ไม่มากก็น้อย   ข้าพเจ้าขอขอบใจข้าราชการในกรมศิลปากรทั้ง ๔ คน ที่กล่าวนามมาแล้ว และขอขอบพระคุณท่านผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ตลอดจนท่านผู้ร่วม “วรรณคดีสัญจร” ครั้งนี้ทุกท่าน หากมีสิ่งอันใดบกพร่อง หวังว่าคงจะโปรดให้อภัยด้วยเมตตาจิต


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018