< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / กิจการของกรมศิลปากร >

กิจการของกรมศิลปากร

กิจการของกรมศิลปากร

เนื้อหาอย่างย่อ

ในเทศกาลเข้าพรรษาทุกปี กรมศิลปากรได้เปิดหาสมุดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อพระภิกษาสามเณรได้เข้าชมและในโอกาสเช่นนั้นแต่ก่อนมาทางราชการได้เคยพิมพ์หนังสือแจกเป็นประจำ แต่เนื่องด้วยความจำเป็นบางประการ การพิมพ์หนังสือแจกได้หยุดชะงักไปหลายปี บัดนี้ กรมศิลปากรใครจะรื้อฟื้นประเพณีพมพ์หนังสือแจกในโอกาสเช่นนั้นขึ้นมาจัดทำต่อไปอีก ในปี พ.. ๒๔๙๔ นี้ จังได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง กิจการของกรมศิลปากร ซึ่งพันโทหลวงรณสิทธิพิชัย อธิบดีกรมศิลปากร ได้แถลงทางวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการ ในวันคล้ายวันเกิดของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๔ สำหรับแจกถวายแก่พระภิกษุและสามเณร ซึ่งได้มาชมหอสมุดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเทศกาลเข้าพรรษาตามอย่างที่เคยมาแต่ก่อน กรมศิลปากรหวังใจว่าจะได้รับอนุโมทนาจากพระภิกษุสามเณรทั้งหลายโดยทั่วกัน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018