< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุสมัยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี >

จดหมายเหตุสมัยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี

จดหมายเหตุสมัยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี

เนื้อหาอย่างย่อ

นายปาน ทวีวงศ์ ได้นำความจํานงของนายสุนทร ศุภจัตุรัส มาแจ้งแกหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรว่า ในการปลงศพ นางขาว ศุภจัตุรัส ผู้เป็นมารดาครั้งนี้ มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือแจกเป็นที่ระลึกสักเรื่องหนึ่ง และในที่สุดพอใจเลือกเอาเรื่อง “จดหมายเหตุ สมัยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี” นี้ พิมพ์แจก หอสมุดแห่งชาติจึงอนุญาตให้พิมพ์ตามความประสงค์

หนังสือ “จดหมายเหตุ สมัยฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี” นี้ หลวงสาครคชเขตต์ (ประทวน สาคริกานนท์) ได้เรียบเรียงขึ้นตามความทรงจําที่ได้เห็นเหตุการณ์มาด้วยตนเอง ดังปรากฎในความประสงค์ของผู้เรียบเรียง ซึ่งได้พิมพ์ไว้ในหนังสือนี้ด้วยแล้ว


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018