< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย >

ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

เนื้อหาอย่างย่อ

ในเทศกาลวันเข้าพรรษาวันแรม 4 ค่ำและ 5 ค่ำเดือน 8 กรมศิลปากรได้เปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครให้พระภิกษุสามเณรเข้าชมเป็นพิเศษพร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือถวายเป็นประจำทุกปีในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ปี พ.. 2522 นี้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครได้จัดแสดงนิทรรศการพิเศษเรื่องภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยโดยจัดแสดงภาพเขียนสีแบบต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเพิงผาหรือผนังถ้ำ ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นผลงานด้านศิลปกรรมของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เท่าที่คณะสำรวจของกรมศิลปากรและหน่วยงานอื่นๆสำรวจพบในประเทศไทย การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุนับพันๆปีล่วงมาแล้วและยังไม่รู้จักคิดประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้ นักโบราณคดีต้องศึกษาจากร่องรอยหลักฐานหรือประดิษฐกรรมที่มนุษย์ในสมัยนั้นเป็นผู้ทำไว้ เช่น  อาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับเป็นต้น  หลักฐานทางโบราณคดีที่สำรวจและขุดค้นพบนี้ เพื่อช่วยให้เรารู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดภาพเขียนสีบนผนังถ้ำอันเป็นงานศิลปกรรมของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นหลักฐานสำคัญประการหนึ่งที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมธรรมชาติหรือความคิดความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีภาพเขียนสีเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีแต่จะลบเลือนไปตามกันสภาพโดยการกระทำของมนุษย์บ้างทำให้หลักฐานวัฒนธรรมของมนุษย์ในอดีตสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาไว้เพื่อสำรวจรวบรวมเป็นหลักฐานในการศึกษาวิจัยต่อไปกรมศิลปากร ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ในโอกาสเปิดนิทรรศการพิเศษเทศกาลวันเข้าพรรษา 2522 และหวังว่าจะเป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมโดยทั่วกัน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018