ประชุมพระนิพนธ์

ประชุมพระนิพนธ์

เนื้อหาอย่างย่อ

เจ้าภาพมาแจ้งความยังหอพระสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรว่า ในงานฌาปนกิจศพหม่อมวัน นวรัตน ณอยุธยา หม่อมหุ่น นวรัตน ณอยุธยา และหม่อมนุ่ม นวรัตน ณอยุธยา ในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอชั้น ๔ กรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์ อันกำหนดในเดือนพฤษภาคมปีนี้ หม่อมเจ้าโอรสธิดาผู้เป็นเจ้าภาพทางใคร่พิมพ์หนังสือเป็นของชำร่วยแก่บรรดาญาติมิตรผู้มาแสดงไมตรีจิตต์แด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอให้เจ้าพนักงานหอพระสมุดแห่งชาติช่วยเลือกเรื่องหนังสือให้ ถ้าได้พระนิพนธ์กรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์จะทรงยินดีเป็นอย่างยิ่ง เจ้าพนักงานหอพระสมุดจึงสอบค้นดูในหนังสือวชิรญาณ พบเรื่องซึ่งกรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์เมื่อทรงเป็นปฏิคมหอพระสมุดวชิรญาณทรงพระนิพนธ์ไว้หลายเรื่อง จึงคัดเรื่องการฉลองหอพระสมุดวชิรญาณเรื่อง ๑ เรื่องลอยกระทงแข่งเรือราษฎรเรื่อง ๑ กับ เรื่องขับร้องเรื่อง ๑ พิมพ์ขึ้นเป็นสมุดเล่มนี้ หนังสือทั้ง ๓ เรื่องนี้ กรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์ทรงพระนิพนธ์ไว้ ๔๕ ปีแล้ว ถ้าว่าถึงประโยชน์ การฉลองหอพระสมุดวชิรญาณเป็นประวัติตอนต้นของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรในบัดนี้ เรื่องการลอยกระทงแข่งเรือก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งในสมัยนั้น เรื่องการขับร้องก็มีการรวบรวมบทกลอนเก่าๆ ซึ่งแสดงให้เห็นการขับร้อง อันได้มีมาในหนังสือเก่าเป็นชั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาโบราณคดีทั้ง ๓ เรื่อง หวังใจว่าจะเป็นที่พอใจแก่ผู้รับหนังสือนี้ไปเป็นส่วนมาก หากกุศลอันใดจะมีขึ้นด้วยการพิมพ์หนังสือนี้ ขอจงบันดาลให้สำเร็จสุขสมบัติแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วทั้ง ๓ นั้นเทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018