ปกิรณกนิพนธ์

ปกิรณกนิพนธ์

เนื้อหาอย่างย่อ

เจ้าภาพได้ขออนุญาตพิมพ์ปกิรณกนิพนธ์ ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นภาณุพงศืพิริยเดช หอสมุดแห่งชาติได้อนุมัติและได้พิมพ์พระประวัติของพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ ไว้ในที่นี้ด้วย.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018