ข้อแนะนำเกี่ยวกับโบราณสถานและกฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิช

เนื้อหาอย่างย่อ

ตามที่กรมศิลปากรเคยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร  ให้พระภิกษุสามเณรเข้าชมในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วันแรม ๔ ค่ำ และ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นประเพณีประจำตลอดมานั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ นี้  ตรงกับวันจันทร์ที่ ๘  และ วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องข้อแนะเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ของ นายบรรจบ เทียมทัด หัวหน้ากองโบราณคดี กับกฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิช   เพื่อการสงวนรักษาและบูรณะอนุสาวรีย์และโบราณสถานซึ่ง นางชูศรี สวัสดิ- สงคราม หัวหน้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ แปลจาก International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites และ นายชิน อยู่ดี ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีช่วยตรวจเพื่อถวายพระภิกษุสามเณร  กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลกาลทาน ซึ่งบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน นับแต่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ คุณหญิง ท่านรัฐมนตรีและคุณหญิง ท่านเจ้าของร้าน บริษัท องค์การ รัฐวิสาหกิจ และท่านสาธุชนทั้งหลาย ซึ่งได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ น้ำอัดลม ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำหวาน ยารักษาโรค และกัปปิยภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งไปให้กรมศิลปากรเพื่อถวายแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๑๗ นี้ ขอทุกท่านจงประสบแต่สิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรตลอดกาลนานเทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018