กฎมนเทียรบาลพะม่า

เนื้อหาอย่างย่อ

ด้วยเมื่อเดือนธันวาคมปีนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ได้ประทานต้นฉะบับหนังสือกฎมนเทียรบาลพะม่าเล่มนี้มาให้พระยาอนุมานราชธน จัดการพิมพ์ถวายในฐานะทรงคุ้นเคย เพื่อทรงแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้า ตระนักนิธิผล ไชยันต์   กรมศิลปากรเห็นว่า หนังสือเรื่องนี้เป็นโบราณคดี ว่าด้วยราชประเพณีพะม่าอย่างละเอียดถี่ถ้วน เรื่องชะนิดนี้กรมศิลปากรสืบเสาะอยู่เสมอ ได้จัดหนังสือประเภทนี้ไว้ในลัทธิธรรมเนียม โดยแบ่งเป็นภาค ๆ และได้พิมพ์ออกมาหลายภาคแล้ว ถ้าได้ต้นฉะบับกฎมนเทียรบาลพะม่าเล่มนี้มาเข้าชุดกับที่หอสมุดมีอยู่แล้ว ก็จะทําให้ เรื่องลัทธิธรรมเนียมเพิ่มจํานวนขึ้น ทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะรู้เรื่องเหล่านี้  ได้อาศัยเป็นเครื่องมือค้นคว้าได้สะดวก กรมศิลปากร จึงได้ให้พระยาอนุมานราชธนกราบทูลขอประทานต้นฉะบับมาเก็บรักษาไว้ในหอสมุด พระองค์ก็ได้ทรงพระเมตตาประทานตามประสงค์    อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ได้มีพระคุณแก่กรมศิลปากรเป็นอันมาก ทั้งในส่วนราชการ และส่วนบุคคล เป็นต้นว่า คราวใดที่กรมศิลปากรมีความสงสัยในข้อราชการบางอย่างก็ดี สงสัยในความรู้ฉะเพาะบุคคลก็ดี ถ้าไปเฝ้ากราบทูลถามพระองค์ ก็ได้ทรงพระเมตตาโปรดประทานอธิบายทุกครั้ง บางครั้งทรงสงสัยว่าคําอธิบายที่ประทานมาจะไม่แจ่มแจ้งพอถึงกับเสด็จสืบเสาะตัวอย่างประทานมาด้วยก็เคยมี พระคุณทั้งนี้กรมศิลปากรได้รําลึกถึงอยู่เสมอ   เพราะฉะนั้น การพิมพ์หนังสือกฎมนเทียรบาลพะม่าครั้งนี้ กรมศิลปากรจึงได้อนุมัติให้พระยาอนุมานราชธน จัดการถวายในนามของกรม เพื่อสนองพระคุณ และได้จัดหนังสือเรื่องนี้เข้าในลัทธิธรรมเนียม ภาคที่ ๒๖ ต่อภาคที่ได้พิมพ์มาแล้ว เพื่อเชิดชูพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ได้ทรงพระอุตสาหะ แปลหนังสือเรื่องนี้จากต้นฉะบับภาษาต่างประเทศ นับว่าพระองค์ได้ทรงทําบุญคุณไว้แก่นักศึกษาเป็นอันมาก ด้วยหนังสือชะนิดนี้ ถ้าผู้แปลไม่มีความรู้ในทางโบราณคดีและราชประเพณีอย่างเชี่ยวชาญแล้ว ก็ยากที่จะแปลให้ผู้อ่านเข้าใจความได้ชัดเจน

กรมศิลปากร ขออนุโมทนาในพระกุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงบำเพ็ญ และโปรดให้พิมพ์หนังสือกฎมนเทียรบาลพะม่าเล่มนี้ อุทิศประทานแก่หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล พระนัดดา ขอพระกุศลทั้งนี้ จง เป็นปัจจัยอํานวยวิบุลยผลแก่หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์ ตาม ควรแก่คตินิยม เทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018