< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ ๑๔ >

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ ๑๔

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ ๑๔

เนื้อหาอย่างย่อ

โอรสและธิดา ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา เทววงศ์วโรประกาศได้ทรงมีสมานฉันท์แจ้งความจํานงมายังกรม ศิลปากรว่า ในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมใหญ่ เทวกุล นี้ ใครจะทรงพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันอันเป็นพระราช นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงปรารถนา จะได้พิมพ์ในตอนที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรประการด้วย กรมศิลปากรได้ตรวจดูข้อความ ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันนั้นแล้ว เห็นว่า ข้อความที่กล่าว เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์นั้น ย่อมปรากฏอยู่ใน จดหมายเหตุนั้นเกือบทุกวัน เพราะทรงเกี่ยวข้องกับราชการแผ่นดิน


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 28/03/2018