< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๓ >

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๓

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๓

เนื้อหาอย่างย่อ

กระทรวงวังแจ้งความมาว่า ในงานพระราชทานเพลิงพระ ศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รําไพ และเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในเดือนมีนาคมปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะ เสด็จไปประเทศยุโรปและอเมริกา ได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้า ฯ มีพระราชดํารัสสั่งไว้ว่า ให้พิมพ์หนังสือพระราชทาน แก่ผู้ไปในงาน ขอให้กระทรวงธรรมการเลือกหาหนังสือที่เกี่ยว กับ ๓ พระองค์ที่ออกพระนามนี้พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายตามพระ ราชประสงค์ กระทรวงธรรมการได้มอบให้กองหอสมุดใน กรมศิลปากรจัดการเรื่องนี้ หอสมุดเห็นว่าจดหมายเหตุพระ ราชกิจรายวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง จดไว้เป็นเหมาะ เพราะใน ๓ พระองค์นี้ พระองค์ เป็นพระ เจ้าน้องนางเธอ พระองค์ เป็นพระเจ้าลูกเธอ องค์ เป็น พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น จึง ได้จัดหนังสือเรื่องนี้พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายโดยลําดับเป็นภาคๆ ภาคนี้เป็นภาคที่ ๓

พระราชกิจรายวันนี้ เดิมอยู่ในหอพระสมุดหลวง เมื่อ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต แล้ว


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 28/03/2018