< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๗ >

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๗

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๗

เนื้อหาอย่างย่อ

หม่อมราชวงศ์สลับ ลดาวัลย์ รับฉันทะเจ้าภาพในงานศพ มหาอํามาตย์โท หม่อมเจ้าชํารงศรี ศรีธวัช มาแจ้งความยัง หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรว่า ในงานพระราชทานเพลิง ศพ มหาอํามาตย์โท หม่อมเจ้าชํารงศิริ ศรีธวัช นี้ เจ้าภาพมีความประสงค์จะใคร่พิมพ์หนังสือแจกแก่ผู้ที่ไปใน งานสักเรื่องหนึ่ง ขอให้หอสมุดแห่งชาติช่วยเลือกหา หนังสือให้ หอสมุดแห่งชาติเห็นว่าหนังสือซึ่งจะพิมพ์แจก ให้เหมาะแก่งานนี้ ควรเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการปกครอง บ้านเมืองในสมัย หนึ่ง เพราะ หม่อมเจ้าชํารงศิริได้เข้า รับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาแต่ปลายรัชชกาลที่ ๕ จนถึงรัชชกาลที่ ๓ นับว่าได้ทรงทําราชการในทางปกครอง มาตลอดเวลาเกือบ ๓๐ ปี ถ้าจัดให้พิมพ์จดหมายเหตุ พระราชกิจรายวัน ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า เป็นเหมาะ กว่าเรื่องอื่น ๆ เพราะจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันนี้ก็ เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง พระราชนิพนธ์ถึงพระราชกิจที่ได้ทรงกระทําประจําวัน เกี่ยว ข้องในการปกครองบ้านเมืองเป็นพื้น


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 27/03/2018