ทำเนียบนามภาค ๔

ทำเนียบนามภาค ๔

เนื้อหาอย่างย่อ

สำนักพระราชวังแจ้งความายังกรมศิลปากรให้เลือกหาเรื่องหนังสือสำหรับพิมพ์เป็นของพระราชทานในการเมรุเจ้าพระยายมราชผู้สำเร็จราชแทนพระองค์ฯประจวบกับเวลานี้กรมศิลปากรได้มอบให้นายยิ้มปัณฑยากูรข้าราชการในกรมศิลปากรเรียบเรียงหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อ”ทำเนียบนามภาค๔”ว่าด้วยถนนสายต่างๆในพระนครและธนบุรีคือเรื่องที่พิมพ์เล่มนี้กรมศิลปากรจึงจัดให้พิมพ์หนังสือทลูเกล้าฯถวายสนองพระราชประสงค์แต่เป็นที่เสียดายอยู่อย่างหนึ่งที่หนังสือเรื่องนี้จัดเรียบเรียงขึ้นเวลากระชั้นมิสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ตามที่มงมายไว้แม้กระนั้นก็ยังหวังว่าจะเป็นงานขั้นแรกและขั้นต้นที่จัดทำให้สมบูรณ์ต่อไปอนึ่งในการพิมพ์ครั้งนี้ได้อาศัยบัญชีรายการถนนซึ่งเทศบาลจังหวัดพระนครและเทศบาลจังหวัดธนบุรีเมตตาส่งมาให้ใช้เป็นหลักเรียบเรียงกับหลวงบุรกรรมโกวิทและนายเนิ่นศิลปีได้มีแก่ใจเอื้อเฟื้อช่วยแก้ไขแผ่นที่ถนนพระนครและธนบุรีให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นตลอดจนช่วยติดต่อการพิมพ์จึงขอขอบคุณไว้ที่นี้ด้วยกรมศิลปากรขอถวายอนุโมทนาในพระราชกุศลราศีซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้พิมพ์หนังสือนี้พระราชทานเนื่องในงานเมรุเจ้าพระยายมราชผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯเป็นมนุญญานิสงส์นับเนื่องในทักษิณานุปทานของพระราชกุศลนี้จุ่งสัมฤทธผลตลบันดาลให้เจ้าพระยายมราชผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯจงเสวยอิฏฐคุณมนุญญผลตามฐานนิยมสมดังพระราชปณธานทุกประการเทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018