ตำนานช้างภาคที่ ๑

ตำนานช้างภาคที่ ๑

เนื้อหาอย่างย่อ

พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึก ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงชํานาญธนสาธน์ (กรี คชนันทน์) สักเรื่องหนึ่ง ได้แสดงความจํานงขอ ให้กรมศิลปากรช่วยเป็นธุระจัดเรื่อง กรมศิลปากรเห็นว่า หลวงชํานาญธนสาธน์ (กรี คชนันทน์) เป็นเชื้อชาติทหารกรมพระคชบาล ถ้าพิมพ์เรื่อง ตำราช้างเป็นที่ระลึกสําหรับงานคราวนี้ จะเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง และตําราเรื่องช้างเป็นของสมัยเก่า หากไม่พิมพ์ไว้ให้แพร่หลายต่อไป จะหาฉะบับได้ยาก จึงรวบรวมขึ้นเป็นภาคที่ ๑ และอนุญาตให้จัดพิมพ์ตามควรแก่ความประสงค์

ตราช้างภาคที่ ๑ นี้มี ๓ เรื่อง คือ (๑) ตําราลักษณะช้างคําโคลง  กรมศิลปากรได้ฉะบับจําลองเมื่อแรกเริ่มต้นรัชชกาลที่ ๑ ดังปรากฏวัน เดือน ปี อยู่ในบานแผนก เข้าใจว่าเดิมคงจะเป็นฉะบับมีมาแล้วแต่ครั้งกรุงธนบุรี (๒) พระตําหรับนุ่งผ้าขี่ช้าง  (๓) นารายณ์ประทมสินธุ์ ว่าด้วยลักษณะช้างเป็นคําร้อยแก้ว

นอกจากที่พิมพ์ในภาคที่ ๑ นี้ ยังมีตำราช้าง ทั้งคําฉันท์คํากลอน และความเรียงอีกหลายเรื่อง เมื่อมีโอกาศจะได้จัดพิมพ์เป็นภาค ๆ ต่อ ไปจนกว่าจะจบบริบูรณ์

กรมศิลปากรขอโมทนากุศล ที่เจ้าภาพอุตส่าห์บําเพ็ญ  เป็นไปเพื่อสัมปรายิกผลทุกสถาน จงสัมฤทธิเป็นมนุญญานิสงส์ แก่หลวงชํานาญธนสาธน์ (กรี คชนันทน์) โดยควรแก่คตินิยม ตลอดจนการที่พระยาสัจจาภิรมย์(สรวง ศรีเพ็ญ) ให้พิมพ์ตำราช้างภาคนี้เป็นประโยชน์แพร่หลาย หวังว่าท่านผู้ได้รับคงจะพอใจทั่วกัน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018