< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ ๓ >

เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ ๓

เล่าเรื่องไปชะวา ครั้งที่ ๓

เนื้อหาอย่างย่อ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา จะทรง บําเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบุพพการี และ บําเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบปีบริบูรณ์ ใน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ มีพระประสงค์จะทรงพิมพ์ หนังสือเป็นของชําร่วยเป็นมิตรพลี แด่ผู้แสดงไมตรีจิตต์เนื่อง ในงานนั้น ตรัสขอให้กรมศิลปากรช่วยเลือกหาหนังสือ และจัด การตีพิมพ์ถวาย กรมศิลปากรมีความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมในงาน พระกุศลนี้ ได้พิจารณาเลือกหาหนังสือ เพื่อให้เหมาะแก่งาน ระลึกได้ว่าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม พระยาดํารงราชานุภาพ ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือ “ เล่าเรื่องไป ชะวา ครั้งที่ ๓” ถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า เป็นของเฉลิมพระขวัญ ในมงคลสมัย พระชนมายุครบ 6 รอบ

 

หนังสือเรื่องนี้ ได้ทรงรวบรวมข้อความทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวด้วยประเทศชะวาไว้ชัดเจนให้ความรู้กว้างขวางออกไป จากที่ปรากฎมาแล้วในภาษาไทยแห่งใด ๆ ถ้าได้มีโอกาสจัดตี
พิมพ์ขึ้นก็จะเป็นวิทยาทาน เป็นการเกื้อกูลความรู้แก่กุลบุตร และนักศึกษาแต่การพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ จะต้องกราบทูลสมเด็จ พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า เพื่อขอ
พระราชทานอนุญาตก่อน กรมศิลปากรได้นําความปรารภข้างต้นนี้ กราบทูลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา และ ในที่สุดสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า ก็โปรดพระราชทานอนุญาตให้ตีพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ขึ้นได้พระกรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า ฯ

 

กรมศิลปากรถือโอกาสนี้ตั้งสัตยาธิษฐานขออํานาจพระรัตนตรัย และพระกุศลจริยาที่ได้ทรงบําเพ็ญในวารนี้ สําเร็จเป็นอิฐ มนูญผลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา ขอให้ทรงเจริญพระชันษายิ่งร้อยปี มีพระอนามัยสมบูรณ์พูนสุข ไม่เสื่อมทราม และขอผลแห่งพระกุศลทักษิณานุปทานอันงาม จงเผล็ดผลแด่พระบุพพการี มีอาทิสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า สมควรแก่คติอุปบัตินั้น ๆ เทอญ

 

 


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018