นิราสตังเกี๋ย

นิราสตังเกี๋ย

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการณาปนกิจศพมารดาของข้าพเจ้าครั้งนี้ข้าพจำเป็นจะต้องสนองคุณบรรดาท่านที่เคารพและนับถือทั้งหลายซึ่งได้กรุณามาร่วมในงานศพเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ท่านผู้ล่วงลับไปและตัวข้าพเจ้าจึงเห็นว่าควรพิมพ์หนังสือที่เป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลินและมีคติเจือปนอยู่บ้างชิ้นสนองคุณท่านดีกว่าอยางอื่นส่วนหนังสือที่จะพิมพ์นั้นเพราะหนังสือนิราสตังเกิ๋ยนี้บิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้แต่งขึ้นเองจึงเป็นการเหมาะสมที่จะพิมพ์ขึ้นในโอกาศที่ข้าพเจ้าจัดการสนองคุณมารดาข้าพเจ้าในคราวนี้เท่ากับเป็นการเผยแพร่ในเกียรติดคุณของท่านพร้มกันไปในคราวนี้อีกด้วยอนึ่งหนังสือนิราสตังเกิ๋ยนี้เมื่อบิดาของข้าพเจ้าได้พิมพ์ขึ้นแล้วได้นำชิ้นถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการๆได้ทรงมีลายพระหัตถ์เป็นโคลงติชมประทานแก่บิดาของข้าพเจ้าซึ่งนับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อวงศ์ตระกูลสืบต่อๆมาต่อมาในเดือนมิถุนายน๒๔๗๘นายพันตำรวจตรีหลวงสรสิทธิเรืองเดช(เชยแววศร)น้องชายของข้าพเจ้าได้พิมพ์หนังสือนิราศตังเกิ๋ยนี้ขึ้นชำร่วยในโอกาศหนึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าได้พิมพ์ลายพระหัตถ์ฉบับนั้นไว้ด้วยจะเป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้นนี้เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการเทอดเกียรติคุณของท่านบิดาข้าพเจ้าเพิ่มขึ้นอีกโสดหนึ่งด้วยในคราวนี้ก็ได้พิมพ์ไว้ในหน้าต้นนี้ด้วยแล้วหากกุศลกรรมใดๆอันเกิดขึ้นเนื่องจากการฌาปนกิจและชำร่วยหนังสือนี้แล้วข้าพเจ้าขออุทิศกุศลกรรมนั้นๆแด่ท่านบิดารและมารดาผู้บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าแม้ว่าท่านผู้เป็นบุรพการีทั้งสองจะสถิตย์ณสถานใดๆก็ดีขอจงทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งเพื่อเป็นปัตตานุโมทนามัยกศลสืบต่อไปและขออำนาจกุศลจริยาทั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยผลสนองแด่ท่านผู้เป็นบุพการีทั้งสองที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจงทุกประการเทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018