< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / English grammar drills for Thai students book I ชั้นประถมปีที่ 5 >

English grammar drills for Thai students book I ชั้นประถมปีที่ 5

English grammar drills for Thai students book I ชั้นประถมปีที่ 5

เนื้อหาอย่างย่อ

หลังจากที่เริ่มจัดทำหนังสือแบบเรียนดังกล่าว  คณะผู้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีความเห็นพ้องกันว่า ควรจะได้จัดทำหนังสือคู่มือฝึกไวยากรณ์  เพื่อช่วยความรู้ในการเรียนไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายด้วย  ในขณะเดียวกัน  เป็นการช่วยวางรากฐานให้แก่นักเรียนที่จะศึกษาต่อในชั้นมัธยมตอนต้น หนังสือคู่มือฝึกไวยากรณ์นี้  Mr.  Russell N. Campbell   เป็นผู้จัดทำ  โดยเริ่มทำสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๕ ก่อน และได้นำเสนอคณะผู้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ฯ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อความเหมาะสมที่จะใช้ในชั้นเรียนต่อไป  คณะผู้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่การเรียนไวยากรณ์อังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าว จึงได้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ค.พ.ศ. ขออนุมัติทดลองใช้ในโรงเรียนประเคราะห์ของโครงการ  ค.พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ค.พ.ศ.  ได้อนุมัติให้ดำเนินงานได้  และให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยใช้เงินกองทุนสมทบ  คณะผู้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ฯ ซึ่งประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ กรมวิสามัญศึกษา และคณะผู้เชี่ยวชาญแห่งโครงการภาษาอังกฤษแห่งภาคอาเซียอาคเนย์  จึงใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ค.พ.ศ. ไว้ ณ ที่นี้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 14/03/2018