< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบฝึกหัดคัดลายมืออังกฤษ Standard copy booksเล่ม 3 >

แบบฝึกหัดคัดลายมืออังกฤษ Standard copy booksเล่ม 3

แบบฝึกหัดคัดลายมืออังกฤษ Standard copy booksเล่ม 3

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการที่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงแบบฝึกหัดคัดลายมือ Standard copy books ชุดนี้ขึ้นมา เพราะสังเกตุเห็นว่าปัจจุบันนี้ การคัดลายมืออังกฤษของกุลบุตรกุลธิดายังไม่สวยงามและยังไม่ถูกต้องตามที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนมากมันจะเอาใจใส่ในการอ่านและเขียนเป็นส่วนใหญ่ กอร์ป กับหาแบบฝึกหัดที่ใช้เป็นตัวอย่างในการคัดได้ยากหรือมี แต่แบบฝึกหัดนั้นอาจจะยุ่งยากเกินไป ทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายก็เป็นได้ ด้วยความปรารถนาดีต่ออนุชนของชาติเป็นส่วนใหญ่ ข้าพเจ้าจึงได้ จัดทำ แบบฝึกหัดคัดลายมือแบบมาตรฐานชุดนี้ขึ้น เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องตามหลักการคัดลายมืออังกฤษที่ต่างประเทศนิยมใช้ทั่วไป โดยพิจารณาตามความยากง่ายและจิตวิทยาของเด็กเพื่อความเหมาะสมตามวัยจึงได้แยกไว้เป็น๗ เล่ม จะได้จัดหน้ากระดาษสำหรับทำแบบฝึกหัดไว้อย่างเพียงพอ อนึ่ง สำหรับคำที่คัดนั้น ก็ได้พยายามจัดหาคำที่มีลักษณะการเขียนคล้ายๆ กันมารวมไว้ เพื่อสะดวกในการสังเกต และฝึกให้เกิดความเคยชิน นอกจากนักเรียนจะได้ทราบความหมายของคำเหล่านั้นแล้ว นักเรียนอาจจะนำเอาคำเหล่านั้นมาจัดเป็นรูปประโยคได้อีกด้วย ข้าพเจ้าจึงหวังว่าแบบฝึกหัดคัดลายมืออังกฤษแบบมาตรฐานชุดนี้ คงจะอำนวยความสะดวกแก่คุณครูและนักเรียนบ้างตามสมควร แต่จะบรรลุผลสมความมุ่งหมายหรือไม่นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนช่วยแนะนำและกวดขันเป็นพิเศษด้วย คุณประโยชน์อันใดจะพึงมีจากแบบฝึกหัดคัดลายมืออังกฤษชุดนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศเพื่อเป็นกตเวทิตา แด่สมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราช "พระบิดรแห่งอักษรไทย" ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018