< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง >

ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

เนื้อหาอย่างย่อ

ในสมัยเมื่อประมาณสามสิบปีที่ล่วงมานี้การเรียนรู้และพูดภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกสำหรับคนไทยเรานั้นดูไม่ใคร่จะมีความจำเป็นนักนอกเสียจากนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้ผ่านการสอบไล่ในปลายปีการศึกษาหรือข้าราชการชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปตลอดจนผู้ที่ต้องการทำงานห้างเป็นเสมียนฝรั่งแล้วส่วนมากไม่มีใครสนใจจะพูดและเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากนักโดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีนและไทยทั่วๆไปแล้วเกือบจะไม่ประสีประสาและสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประทเศเอาเสียเลยทั้งนี้ก็เพราะในสมัยนั้นการค้าของประเทศเรายังอยู่ในวงแคบค้าขายกันเฉพาะภายในประเทศส่วนสินค้าจากต่างประเทศนั้นก็มักจะมีตัวแทนของบริษัทต่างประเทศสั่งเข้ามาจ่ายให้แก่พ่อค้าย่อยในปรเทศรับไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่งการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อทางการค้าจึงอยู่ในวงแคบนอกจากนั้นในสมัยดังกล่าวแล้วประเทศสยามหรือไทยในปัจจุบันยังไม่อยู่ในความสนใจของชาวต่างประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมโบราณวัตถุต่างๆในประเทศไทยเรามากนักไม่มีโรงแรมใหญ่ไม่มีท่าเรือและสายการเดินเรือและสายการบินต่างประเทศผ่านมากมายดังปัจจุบันนี้ความจำเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงอยู่ในวงแคบแต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยของเราทำให้พ่อค้าซึ่งส่วนมากเป็นจีนต้องติดต่อสั่งและส่งสินค้ามาและไปยังต่างประเทศพ่อค้าจีนใหญ่ๆเริ่มทำการค้าในด้านExport และ Import (เอ๊กซ์ปอร์ตและอิมปอร์ต)ด้วยต้นเองแทนที่จะผ่านคนกลางดังแต่ก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นทำให้พนักงานโรงแรมคนขับแท๊กซี่และเจ้าของและคนขายของร้านค้าต่างๆต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่การเรียนภาษาอังกฤษโดยละเอียดเป็นคั่นๆตามหลักสูตรที่สอนอยู่ตามโรงเรียนทั่วๆย่อมไม่เหมาะสมกับวัยและความจำเป็นของบุคคลดังกล่าวดังนั้นจึงได้เกิดมีตำราการเรียนพูดภาษาอังกฤษโดยตนเองเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งดำราเรียนพูดภาษาอังกฤษเล่มที่ท่านกำลังถืออยู่ขณะนี้ด้วยเพราะดำราเล่มนี้เป็นตำราการเรียนพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่ตำราหลักไวยกรณ์และการออกเสียงแบบที่ใช้สำหรับนักศึกษาในการผ่านการสอบไล่ประจำปีดังนั้นตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองเล่มนี้จึงมิได้มุ่งที่จะเพิ่งเล็งไปถึงหลักไวยากรณ์และการออกเสียงในการอ่านพูดมากนักกล่าวคือไม่ได้อธิบายชัดถึงการออกเสียงสูงหรือเสียงต่ำหรือเน้นหนักในคำใดคำหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากับครูโดยเฉพาะเพราะเราไม่อาจจะเขียนเน้นเสียงลงไปในตำราเรียนด้วยตนเองได้อนึ่งการเรียนการออกเสียงสูงเสียงต่ำเน้นคำให้ถูกต้องนี้นอกจากเป็นของยากยิ่งในเรื่องการพูดภาษาอังกฤษแล้วผู้ศึกษาที่หวังผลอย่างจริงจังยังจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษในการท่องจำหลังไวยากรณ์หมั่นพูดเสมอๆเพื่อให้เกิดความเคยชินและถ้าจะให้ได้ผลดีจะต้องพยายามหาโอกาศพูดกับชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษานั้นเสมอจะช่วยให้ท่านเกิดความชำนาญในการพูดไม่ตะขิดตะขวงกระดากอายอีกประการหนึ่งชาวต่างประเทศที่พูดภาษากลางคือภาษาอังกฤษนั้นใช้จะพูดสำเนียงเดียวกันก็หาไม่ชาวอังกฤษผู้เป็นเจ้าของภาษาผู้ได้ชัดเจนถูกต้องไปอย่างหนึ่งแต่เวลาฝรั่งเศสหรือเยอรมันพูดภาษาอังกฤษก็ยิ่งเพี้ยนไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับคนไทยภาคกลางพูดภาษาไทยมีสำเนียงอย่างหนึ่งไทยภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ก็มีสำเนียงเพี้ยนไปอีกอย่างหนึ่งเช่นกันดังได้กล่าวแล้วว่าการเรียนพูดภาษาอังกฤษมิได้มุ่งหมายจะให้ท่านได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งเรียกว่าไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษซึ่งจะต้องเรียนท่องจำกันเป็นเวลาแรมปีแต่มุ่งหมายหนักไปในทางการฟังและการพูดส่วนใหญ่โปรดระลึกไว้ว่าคนที่มีการหัดพูดภาษาอังกฤษอยู่เสมอเป็นนิจและคนที่ฟังการพูดภาษาอังกฤษชองคนอื่นด้วยความสนใจอยู่เสมอๆนั้นจะเป็นที่ฟังรู้เรื่องและพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนที่เรียนภาษาอังกฤษตามหลักทฤษฏีมากๆแต่ไม่ได้มีโอกาศฝึกฝนในการพูดดังที่มีคำกล่าวไว้ว่า Skill in Spoken-Language usage usually depends upon Listening and Speaking, Not learning Principles of Speaking. แต่ถ้าแม้หากว่าท่านไม่อาจจะหัดพูดภาษาต่างประเทศกับชาวต่างประเทศหรือฟังคำพูดของชาวต่างประเทศได้เสมอๆแล้วท่านก็อาจจะปรับปรุงการพูดการเน้นเสียงในบางคำจากคำเรียนว่าด้วยการออกเสียงภาษาอังกฤษซึ่งมีผู้พิมพ์จำหน่ายแพร่หลายอยู่ในขณะนี้แล้วในตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษชุดนี้ขั้นแรกเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องเนื้อหาของคำพูดเสียก่อนว่าเราจะพูดอะไรเมื่อรู้ว่าเราจะพูดอะไรแล้วจึงศึกษาต่อไปว่าเราจะพูดอะไรเมื่อรู้ว่าเราจะพูดอะไรแล้วจึงศึกษาต่อไปว่าเราจะพูดอย่างไรถึงจะให้คนฟังเขาเข้าใจถึงสิ่งที่เราตั้งใจจะพูดถึงเรื่องง่ายๆเช่นนี้บางที่ก็เป็นเรื่องยากยิ่งสำหรับผู้มิได้ใช้ภาษาอังกฤษแต่กำเนิดดังเช่นคนอังกฤษการที่จะให้เราผู้เป็นคนไทยมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกับคนอังกฤษนั้นเป็นเรื่องยากยิ่งนากเสียจากว่าเราจะต้องฝึกฝนกันอย่างจริงจังจนเกิดความเคยชินผู้เขียนเชื่อว่าตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษชุดนี้คงจะให้ความสำเร็จในการหัดพูดและฟังภาษาอังกฤษแก่ท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยหากท่านจะได้ติดตามและฝึกพูดอย่างจริงจังตลอดไป.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018