< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนหลักภาษาไทย สำหรับชั้นประถมปีที่ 7 >

แบบเรียนหลักภาษาไทย สำหรับชั้นประถมปีที่ 7

แบบเรียนหลักภาษาไทย สำหรับชั้นประถมปีที่ 7

เนื้อหาอย่างย่อ

ผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าถ้ามีโอกาสพยายามหาทางส่งเสริมการเรียนหลักภาษาไทยแก้ไขบทเรียนวิชานี้เป็นที่เอือมระอาของนักเรียน ชวนให้คิดเห็นเป็นเหมือนยาดำเพราะเต็มไปด้วยคำศัพท์ลกสมองเธอเลือกที่จะจำให้กลายเป็นง่ายเข้าเมื่อได้รับความสนับสนุนจากสำนักพิมพ์สื่อการค้า ในอันที่จะช่วยจัดพิมพ์ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงขึ้นพร้อมทั้งทำข้อทดสอบแบบปรนัยซึ่งข้าพเจ้ามุ่งให้เป็นบททบทวนและขยายความรู้ยิ่งกว่าสำหรับให้คะแนน ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากครูอาจารย์และนักเรียนทั่วไปเป็นอย่างดีต้องพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สาม คุณครูบาอาจารย์ผู้ใช้หนังสือนี้สอนควรสังเกตว่าท่านไม่ได้ใช้ตำราไวยากรณ์แต่ได้ใช้แบบเรียนซึ่งจัดแนวการเรียน ตามความเหมาะสมกับวัยของเด็กเป็นชั้นๆไป ชวนให้เพลินเรียนหลักภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ได้ถูกต้องหวังว่าจะเกิดประโยชน์แท้จริงแก่นักเรียนและไม่เป็นที่น่าระอาต่อไป


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018