< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบฝึกหัดลายมือชั้นปีที่2 >

แบบฝึกหัดลายมือชั้นปีที่2

แบบฝึกหัดลายมือชั้นปีที่2

เนื้อหาอย่างย่อ

สมุดคัดลายมือนี้กระทรวงศึกษาได้เคยอนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียน บัดนี้ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามหลักสูตร และประมวลการสอนของชั้นประถมปีที่หนึ่งถึงประถมปีที่สี่ เพื่อให้ได้ผลดีอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักวิชาการ ตามปรกติการเขียนหนังสือ เวลานี้ผู้เรียนมีหลักการเขียนหรือวิธีที่จะสนับสนุนให้เขียนโดยถูกต้องและดีน้อย เพราะขาดสมุด คัดอันมีวิธีการและหลักวิชาอันเหมาะสมทันสมัย นอกจากการคัดเขียนแบบจากกระดานดำ กล่าวตามหลักผู้เขียน นั่งต่างระยะ ใกล้บ้าง ไกลบ้าง เฉียงกระดานดำบ้าง นั่งตรงกระดานดำบ้าง ดังนี้ยังได้รับรอยพิมพ์ใจ ( metal impression) ผิดแผกแตกต่างกัน เป็นกรณีย์ให้การคัดลายมือได้ผลน้อยช้าเกินควร สมุดคัดลายมือชุดนี้แบ่งออกเป็น๔เล่ม เริ่มจากชั้นประถมปีที่หนึ่งถึงประถมปีที่สี่ บรรจุความยากง่ายทบทวนตามหลักวิชาเป็นลำดับจากง่ายไปหายาก ถูกต้องตามประมวลช่วยให้ผู้เรียนคัดได้รับความสะดวก สามารถเขียนหนังสือได้ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ทั้งนี้โดยช่วยให้ ๑. ผู้เรียนเข้าใจและเห็นแจ้งแห่งสัดส่วนของพยัญชนะ, สระและวรรณยุกต์ ตามส่วนที่แบ่งไว้ ๒. ผู้เรียนเข้าใจและซาบซึ้งในวิธีการเขียน การนั่ง การวางมือ การจับปากกา, ดินสอและการใช้สายตา ฯลฯ ๓. ผู้เรียนได้ดำเนินการเรียนคัดลายมือตามหลักวิชาที่ถูกต้อง ๔. ผู้เรียนบันเกิดความสนใจในข้อความสุภาษิต ๕. ผู้เรียนจะค่อยเกิดนิสัยรอบคอบ รักความสะอาด รักความสวยงาม ความมีระเบียบเรียบร้อยและอารมณ์ดี ตลอดจนสัมฤทธิ์ผลอันดีงามแก่การเรียนและกิจการต่างๆ ดังกล่าวแล้วโดยสังเขปสมุดคัดลายมือชุดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนคัดลายมือทราบหลักการเขียนที่ถูกต้อง ด้วยการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ได้ ผลสมความมุ่งหมาย ทั้งนี้ขอให้ผู้ใฝ่ใจหรือคุณครูพยายามแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำมันฝึกเขียนตามหลักการและแบบฝึกทีละน้อยๆ ค่อนๆ พยายามอย่ารีบร้อนรัดเร่งโดยเห็นแก่ปริมาณ จุดประสงค์อันแท้จริงคือคุณภาพ จนได้รับผลอันพึงใจสมดังกล่าวว่า " คนย่อมได้รับผลดีจากความเพียรดี"


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018