< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบฝึกหัดคัดไทย เล่ม 3 >

แบบฝึกหัดคัดไทย เล่ม 3

แบบฝึกหัดคัดไทย เล่ม 3

เนื้อหาอย่างย่อ

การสอนคัดไทยในประมวลการสอนได้กำหนดเวลาเรียนไว้สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง ซึ่งจะต้องสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ๔-๕ ครั้ง จึงนับได้ว่าเป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งได้ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทุกแห่งจะต้องพยายามสอนให้ได้ผล ส่งความประสงค์ของหลักสูตรและประมวลการสอนสอนของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ อนึ่ง ประมวลการสอนยังได้กำหนดความมุ่งหมาย และรายการที่จะต้องสอนไว้โดยสังเขปว่า ผู้สอนจะต้องอบรมให้นักเรียนรักระเบียบและความสวยงาม จะต้องสอนวิธีเขียนให้ถูกต้องวางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ วรรคตอนและช่องไฟให้ถูกส่วน กับทั้งยังได้มีคำแนะนำไว้ ในตอนท้ายว่าถ้าครูคนใดลายมือไม่งาม ควรจะหาแบบคัดลายมือไว้ให้นักเรียนดู ดังนี้ย่อมเห็นได้ชัดแจ้งว่าผู้สร้างประมวลการสอนมีความห่วงใยในเรื่องแบบแผนของการคัดลายมือนี้เพียงไร แต่แบบคัดหนังสือไทยเวลานี้ค่อนข้างจะหายากเพราะไม่มีใครจัดทำขึ้น ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าถ้าทำแบบ คัดหนังสือไทยสำหรับฉันประถมศึกษาขึ้นสักชุดหนึ่ง คงจะเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าจึงพยายามจัดทำขึ้นตามความรู้ความชำนาญที่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่กับวงการศึกษามาช้านาน และยังมีหน้าที่ส่วนตัวที่จะต้องอบรมลูกหลานอยู่จนบัดนี้ ย่อมทราบได้ว่าอะไรเป็นข้อบกพร่องต้องแก้ไข และอะไรควรส่งเสริมเพียงไร แบบคัดหนังสือไทยชุดนี้ ได้จัดทำขึ้นตามแนวประมวลการสอน ได้จัดลำดับความยากง่ายไว้ให้สมกับวัยและจิตวิทยาของเด็ก ได้จัดทำขึ้นเป็น๕ เล่ม เริ่มแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่๔ มีหลักการและรายละเอียดปรากฎอยู่ในคำแนะนำในหนังสือนี้แล้ว ในส่วนแบบตัวอักษรข้าพเจ้าได้อาศัยหลักจากสมุดข่อยของหลวงดรุณกิจวิทูร ซึ่งได้เคยชนะการประกวดมาแล้วเป็นแนวทาง หนังสือชุดนี้ถ้าคิดราคาค่างวดก็ไม่แพงกว่าสมุดหัดเขียนเล่มหนึ่ง แต่จะได้ประโยชน์และประหยัดเวลาคุ้มค่า หวังว่าคุณครูผู้หวังดีต่อการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาของท่าน คงจะยกขึ้นพิจารณาด้วยดี


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018