< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบฝึกหัดคัดลายมือไทย ชั้นมัธยมปีที่ 1 >

แบบฝึกหัดคัดลายมือไทย ชั้นมัธยมปีที่ 1

แบบฝึกหัดคัดลายมือไทย ชั้นมัธยมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการที่ข้าพเจ้าได้จัดทำแบบฝึกหัดคัดลายมือไทยเล่มนี้ขึ้น ก็เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันการเขียนหนังสือไทยของกุลบุตรกุลธิดายังไม่งามเท่าที่ควร กอร์ปกับมีเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าอยากจะให้ข้าพเจ้าจัดทำแบบฝึกหัดคัดลายมือขึ้น เพราะแบบฝึกหัดเท่าๆที่ใช้อยู่ บางท่านก็ว่าลายมือค่อนข้างจะล้าสมัย ดังนั้นด้วยความปรารถนาดีต่ออนุชนเป็นรากฐาน ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจลงมือทำขึ้นด้วยความพยายามอย่างยิ่ง เพื่อสนองเจตนาของเพื่อนเพื่อนและได้มอบ ให้บริษัทเสรีชัยจำกัดเป็นผู้จัดพิมพ์จำหน่าย การคัดลายมือนอกจากจะมุ่งให้เป็นผู้มีลายมืองามแล้วตามประมวลการสอน ยังได้เน้นหนักให้นักเรียนเป็นผู้รักความสะอาด เป็นผู้ทำงานมีระเบียบ และเขียนลายมืออย่างมีหลักเกณฑ์อีกด้วย ฉะนั้นการที่นักเรียนจะมีลายมืองามได้นั้น ประการสำคัญอยู่ที่การวางรากฐานข้าพเจ้าต้องขออภัยที่จะกล่าวว่า ครูที่สอนคัดลายมือเป็นจำนวนไม่น้อยที่ลายมือไม่สู้งาม เมื่อนักเรียนลอกไปแบบนานๆ เขาก็เกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัย โอกาสที่จะดัดแปลงแก้ไขให้ดีถูกต้องตามเกณฑ์ย่อมทำได้ยาก ข้าพเจ้าตระหนักในความสำคัญอันนี้ จึงได้วางแนว เป็นแบบอย่างจากง่ายไปหายาก สำหรับแบบของอักษรนั้นข้าพเจ้าได้ยึดถือเอาแบบซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเขียนกันมากในปัจจุบันนี้ เป็นแบบอย่าง จึงหวังว่าแบบฝึกหัดคัดลายมือไทยชุดนี้คงจะอำนวยความสะดวกแก่คุณครูและนักเรียนบ้างตามสมควร คุณประโยชน์อันใดที่เพื่อนครูได้รับจาก" แบบฝึกหัดคัดลายมือไทย" ชุดนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศเพื่อเป็นกตเวทิตา แด่" สมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" บิดาผู้ให้กำเนิดอักษรไทยด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018