แบบเรียนเกษตรกรรมสำหรับโรงเรียนเกษตรกรรม

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบเรียนเกษตรกรรมนี้กรมอาชีวศึกษาได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในโรงเรียนเกษตรกรรม ดูมายให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพืชการบำรุงรักษาพืชและให้ได้ปฎิบัติตนตามหลักวิชานั้นด้วยในชั้นต้นนี้กรมอาชีวศึกษาให้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนเกษตรกรรมในสังกัดเท่านั้น เมื่อเห็นเป็นการสมควรก็จะพิมพ์จำหน่ายในโอกาสต่อไป


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 07/03/2018